7/30/2007

:: experimental sequence ::

:: sequence ::


*ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ เนื่องจากผมอัพโหลดไฟล์ VDO ไม่ได้จึงนำภาพนิ่งจากไฟล์ VDO มาตัดให้ดูก่อน* ( เป็นงานทดลองชิ้นหนึ่งหยิบยกขึ้นมา )
จากการที่ผมได้ทดลอง เรื่อง การบิดเบือนความจำเป็น Timebase media ในเนื้อหาของ VDO ชิ้นนี้เป็นการให้จดจำตัวเลข 9 หลัก โดยที่จะพูดซ้ำเพียงครั้งเดียว แล้วมีการแทรกเสียงพูดตัวเลขมาตลอด จากนั้นผมได้ให้คนดู 5 คน ดู VDO ชิ้นนี้
:: ผลของการทดลอง ::
4 คน จำได้
เหตุผล
- ตัวเลขในการจำง่ายเกินไป และน้อยเกินไป
- เป็นบุคคลที่จำตัวเลขได้ดี
1 คนจำไม่ได้
เหตุผล
- มีเสียงเข้ามาแทรกระหว่างการท่องจำ
- ไม่ให้ความสนใจมากพอ

7/16/2007

sequence 4

:: จากอาทิตย์ที่แล้ว ::
ลักษณะการเกิดความจำอีกรูปแบบหนึ่ง
เมื่อรับข้อมูลเข้าไปแล้ว ( input ) ต้องเกิดการ เอาข้อมูลออกมา ( output ) จะทำให้เกิดการทบทวนแล้วกลายเป็นความจำขึ้นมา
----------------------------------------------------------------
ผมได้ทำความเข้าใจกับการบิดเบือนความจำใหม่อีกครั้ง การบิดเบือนความจำนั้นเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อขณะเกิดการท่องซ้ำบทความ หรือให้ความสนใจสิ่งๆหนึ่งอยู่แล้วเกิดมีการ พูดแทรก หรือได้รับสิ่งเร้าอีกสิ่งหนึ่งเข้ามารบกวนจนทำให้ไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องการจะจดจำ จนทำให้เกิดการจำผิดหรือเกิดการจำที่บกพร่อง
ถ้าผมเข้าถูกก็คงไม่ผิดอ่ะคับ ( อีกครั้ง )

erotica
Movement7/09/2007

sequence 3

:: ความจำ ::
ความจำจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเริ่มจากความสนใจจดจ่อ แต่ถ้าเป็นทฤษฎีความทรงจำเกิดจาก
1. การท่องซ้ำ ( Rehearsal )
2. การขยายความคิด คือ การสร้างความสัมพันธ์ หรือ เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่ หรือข้อมูลใหม่ กับความรู้เดิมของผู้เรียนที่เก็บไว้ในความจำระยะยาว ซึ่งจะช่วยในการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ( Meaningful learning )

ฉะนั้นผมจะเอาหลักของทฤษฎีนี้มาผสมในการทดลอง และกำหนดรูปแบบการทดลอง คือ
1. ตัวอักอักษร
2. ภาพนิ่ง
3. ภาพเคลื่อนไหว

7/02/2007

proposal

:: ความจำบิดเบือน ::
ที่มา
- จากการที่ได้หาความหมายของ Sequence ผมก็ลองแตกคำนี้ดูจนได้คำว่า "สมอง" มาจากนั้น ก็ลองเสนอดูแล้วก็ลองหาข้อมูลดูจนได้เรื่อง ความจำ .................. "ที่มาผมได้อธิบายไปแล้วอยู่ด้านล่างคับ"
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาความเป็น Sequence ของระบบสมอง "การจำ"
- เพื่อทดลองการจำของมนุษย์เมื่อถูกบิดเบือนด้วยการทำลาย Sequence
- เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ สมอง ว่าถ้าถูกบิดเบือนมันจะมีผลกระทบอะไรต่อความจำหรือไม่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เข้าใจระบบ ความจำของสมอง
- เข้าใจกับข้อสมมุติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้
ขอบเขตของโครงการ
Timebase Media